Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Podsumowanie 2010 i 2009 roku

2010 rok:
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

W ramach aktualizacji:
- do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 26 461 zmian podmiotowych w oparciu o 55 345 dokumentów,
- zrealizowano 791 wniosków dotyczących ujawnienia lokali w wyniku czego ujawniono 6 758 samodzielnych lokali,
- do rejestru cen i wartości nieruchomości wprowadzono 9490 transakcji i 481 wyciągów z operatów szacunkowych,
- uzupełniono dokumenty zasobu w wyniku przyjęcia 6574 operatów pomiarowych, w tym przetworzono do postaci numerycznej 14 120 szkiców pomiarowych,
- wprowadzono 2 109 projektów, w tym 13 657 zaprojektowanych przewodów, na numeryczną nakładkę uzgadaniania dokumentacji projektowej.

W ramach udostępniania:
- zrealizowano 40 225 wniosków na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym wydano 48 009 zaświadczeń i 17 389 informacji na piśmie,
- udostępniono dokumentację dla 7 668 zgłoszeń prac geodezyjnych,
- udostępniono 17 928 kopii mapy zasadniczej (do celów informacyjnych),
- zrealizowano 602 wnioski na udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.

Dokonano 1995 uzgodnień dokumentacji projektowych z zakresu urządzeń pod-, nad- i naziemnych.

Realizacja wybranych zadań orzecznictwa administracyjnego:
Podziały i rozgraniczanie nieruchomości:
- wydano 536 decyzji w postępowaniach o podział nieruchomości,
- wydano 412 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału.

Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości:
- wydano 396 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych,
- w zakresie nazewnictwa ulic zrealizowano 49 spraw,
- przygotowano 7 projektów uchwał nazewniczych, obejmujących 14 nazw ulic i placów - uchwały zostały przyjęte i zrealizowane.

Postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości:
- wydano 17 decyzji dotyczących zwrotów nieruchomości.

Postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone, zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne albo wchodzące w skład linii kolejowych:
- prowadzono 388 spraw.

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości:
- prowadzono 466 spraw,
- wydano ogółem 111 decyzji.

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej:
- prowadzono 1 250 spraw,
- wydano ogółem 261 decyzji o ustaleniu, odstąpieniu lub umorzeniu postępowania.

Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej:
- na podstawie danych pochodzących z Sanepidu opracowano i opublikowano warstwy obiektów i siedzib firm kontrolowanych przez tę jednostkę na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego,
- bazę zgłoszonych działalności gospodarczych powiązano z systemem adresowym, dzięki czemu na punktach adresowych można uzyskać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i siedzibie firm,
- ponownie opracowano podział miasta Poznania na komisariaty, rewiry oraz trasy patrolowe,
- dla dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta opracowano możliwość wyświetlania na mapie elementów zagospodarowania pasów ulicznych z podaniem powierzchni tych elementów,
- opracowano grupę warstw poświęconych pomnikom miasta Poznania z rozbiciem na grupy tematyczne,

- opracowano warstwę tematyczną informującą o planowanych i odbywających się zgromadzeniach publicznych powodujących utrudnienia w ruchu,
- opublikowano nowe warstwy dotyczące komunikacji miejskiej: m. in. linii autobusowych (55 linii dziennych i 21 linii nocnych), linii tramwajowych (19 linii) i lokalizacji automatów biletowych,
- w związku z sytuacją powodziową w Poznaniu w maju i czerwcu, w momencie kulminacyjnego stanu wody na Warcie wykonano z helikoptera fotograficzną inwentaryzację rzeki Warty i obszarów dotkniętych powodzią. Zdjęcia opublikowano w katalogu "Hydrografia",
- opracowano i włączono do wyszukiwarki grobów cmentarz Św. Wojciecha,
- bazę cmentarza Zasłużonych Wielkopolan uzupełniono biogramami osób tam pochowanych.

2009 rok:

  • W GEOPOZie funkcjonuje 7 Biur, 28 Działów i 6 samodzielnych stanowisk.
  • Udział pracowników z wyższym wykształceniem stanowi 55,56 %.
  • Zarejestrowano 88 239 pism.
  • Obecnie z Systemu Informacji Przestrzennej korzysta 964 pracowników 31 wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.
  • Przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 8 349 operatów pomiarowych, w tym 576 operatów z podziału nieruchomości i innych operatów prawnych.
  • Przygotowano i udostępniono dokumentację dla 8 117 zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniono również 16 509 kopii mapy zasadniczej (do celów informacyjnych). W tym czasie dokonano 2 011 uzgodnień dokumentacji projektowej z zakresu urządzeń podziemnych, nadziemnych i naziemnych.
  • W ramach bieżącej aktualizacji wprowadzono do zasobu numerycznego dokumentację powstałą w wyniku 8 878 prac geodezyjnych, w tym bazę numerycznej mapy zasadniczej zaktualizowano wynikami 3 447 prac.
  • Wydano 450 decyzji w postępowaniach o podział nieruchomości (wpłynęło 551 wniosków o podział) i 300 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału.
  • Zrealizowano 469 spraw (pism) z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości.
  • Przygotowano 13 projektów uchwał nazewniczych, obejmujących 49 nazw ulic i placów. Uchwały zostały podjęte i zrealizowane.
© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ