Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Czym się zajmujemy

Zadania realizowane przez GEOPOZ zostały przydzielone na mocy uchwał Rady Miasta Poznania. Przedmiot działalności można podzielić na trzy podstawowe zakresy: służbę geodezyjną i kartograficzną Miasta Poznania, prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania oraz orzecznictwo administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
Do zadań Zarządu należy:

 • realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta;
 • prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania jako bazy informacji o przestrzeni Miasta wspomagającej proces zarządzania;
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją gruntów;
 • dokonywanie scaleń i wymiany gruntów;
 • uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych oraz regulacje prawne gruntów rolnych i leśnych;
 • wywłaszczanie i ograniczanie praw rzeczowych do nieruchomości;
 • zwroty nieruchomości;
 • ustalanie odszkodowań za pozbawianie lub ograniczanie praw do nieruchomości na podstawie przepisów o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • ustalanie opłat adiacenckich;
 • ustalanie opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych, nazw miejscowości i ich części, nazw obiektów fizjograficznych;
 • ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • dokonywanie podziałów i rozgraniczania nieruchomości;
 • koordynacja spraw scaleń i podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie spraw udzielania ulg w spłacie zobowiązań w tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym o wartości przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 oraz należności pieniężnych z tytułu opłat adiacenckich ustalanych w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 • ewidencjonowanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi;
 • współdziałanie z Radą Miasta Poznania w sprawie nazewnictwa ulic, placów i dróg wewnętrznych;
 • wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją gruntów;
 • uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych oraz regulacje prawne gruntów rolnych i leśnych.

Podstawowe akty prawne:
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.06.1991 r. (.pdf 25 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 12.01.1999 r. (.pdf 21 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 22.06.2004 r. (.pdf 22 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 26.10.2004 r. (.pdf 32 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 21.03.2006 r. (.pdf 36 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 11.07.2006 r. (.pdf 36 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 03.09.2013 r. (.pdf 33 kB)
Uchwała Rady Miasta z dnia 08.07.2014 r. (.pdf 67 kB)

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ