Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

 UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO PRAC GEODEZYJNYCH ORAZ PRAC KARTOGRAFICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (O2)


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- stawki podstawowe określone w tabelach nr 5-16 załącznika do ustawy.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-16 załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.
- w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
- opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli  nośnik dostarczy wnioskodawca.
- materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
6. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta- wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr...
8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt 7 jest zamieszczony również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Wnioski można wnosić:
- osobiście - Sala Obsługi Klienta,
- tradycyjną pocztą,
- faksem pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
- lub przez Elektroniczą Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Obligatoryjnie przy wniosku dotyczącym danych z ewidencji gruntów i budynków.
Przeczytaj szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Termin i sposób realizacji:
1. Zbiory danych - do 20 dni.
Udostępnianie w postaci elektronicznej w formacie:
- SHAPE lub SWDE (EGiB),
- SHAPE (BDOT500, GESUT, BDSOG),
- SWDE lub XLS (RCiWN.)
2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB - do 20 dni.
Udostępnianie w postaci drukowanej i elektronicznej.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS.
3. Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza:
- Arkusz mapy ewidencyjnej, zasadniczej w postaci nieelektronicznej - do 10 dni,
- Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza w postaci elektronicznej - do 20 dni.
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej (wektorowej): format DXF
Mapa zasadnicza w postaci elektronicznej (w zależności od formy prowadzenia mapy zasadniczej): format DXF, TIFF, PDF.
4. Rejestr cen i wartości nieruchomości – do 10 dni.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS
5. Inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego np.: kopia dokumentu uzasadniającego wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego – do 20 dni.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże interesu prawnego upoważniającego do pozyskania danych o właścicielu/władającym nieruchomości - dokumenty zostaną wydane w postaci zanonimizowanej. Dokumenty uzasadniające wpisy do bazy danych prowadzone w postaci papierowej, nie są udostępniane w postaci elektronicznej.
Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

Komórka prowadząca sprawę:
1. Dział Udostępniania Danych Opisowych, tel. 61 8271 611, 61 8271 885,
2. Dział Udostępniania Danych Graficznych, tel. 61 8271 752.

Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów państwowego zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Informacja telefoniczna: 61 8271 616, 8 271 687 (dotyczy danych ewidencyjnych), 61 8271 752.
2. Wniosek przesłany drogą elektroniczną (faksem lub mailem) należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu odbioru przygotowanych materiałów.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. Poz. 917).

Przykłady wypełniania formularzy:
Formularz P - przykład wypełnienia (.pdf 86 kB) 
Formularz P1 - przykład wypełnienia (.pdf 45 kB) 
Formularz P2 - przykład wypełnienia (.pdf 43 kB) 
Formularz P3 - przykład wypełnienia (.pdf 41 kB) 
Formularz P8 - przykład wypełnienia (.pdf 33 kB)
Elektroniczna mapa ewidencji gruntów i budynków (P+P3) (.pdf 74 kB)
Baza granic i działek ewidencyjnych, komunikacja (P+P7+P1) (.pdf 80 kB) 
Wyciąg z RCiWN lokal biurowy (P+P4) (.pdf 132 kB) 
Elektroniczna mapa ewidencji gruntów i budynków (P+P3) (.pdf 74 kB)
Sieci uzbrojenia terenu z obrębu Naramowice (P+P5) (.pdf 1,1 MB)
Inne dokumenty z ewidencji gruntów i budynków (P+P8) (.pdf 75 kB)
Mapa ewidencji gruntów i budynków (P+P3) (.pdf 74 kB)
Mapa zasadnicza (P+P3) (.pdf 137 kB)

Pobierz kartę informacyjną O2 (.pdf 362 kB)

Formularze do pobrania:

 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.xls 78 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.pdf 97 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P1 (.xls 51 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P1 (.pdf 45 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P2 (.xls 46 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P2 (.pdf 42 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P3 (.xls 47 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P3 (.pdf 31 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.xls 54 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.pdf 65 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P5 (.xls 89 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P5 (.pdf 61 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P6 (.xls 48 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P6 (.pdf 71 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P7 (.xls 48 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P7 (.pdf 60 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P8 (.xls 50 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2017-11-10 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-11-14 11:58:55 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ