Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
ZADANIA I KOMPETENCJE

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jest gminną jednostką budżetową, utworzoną na mocy uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ze zm.).
 
 Do zadań Zarządu należy:
1.      realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta;
2.     prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania jako bazy informacji o przestrzeni Miasta Poznania wspomagającej proces zarządzania;
3.      wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją gruntów;
4.      dokonywanie scaleń i wymiany gruntów;
5.      uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych oraz regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych;
6.      wywłaszczanie i ograniczanie praw rzeczowych do nieruchomości;
7.      zwroty nieruchomości;
8.      ustalanie odszkodowań za pozbawianie lub ograniczanie praw do nieruchomości na podstawie przepisów o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
9.      ustalanie opłat adiacenckich;
10. ustalanie opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
11. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych, nazw miejscowości i ich części, nazw obiektów fizjograficznych;
12. ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;  
13. dokonywanie podziałów i rozgraniczania nieruchomości;
14. koordynacja spraw scaleń i podziałów nieruchomości;
15. prowadzenie spraw udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym o wartości przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 oraz należności pieniężnych z tytułu opłat adiacenckich ustalanych w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Magdalena Bielanowska 
Data wytworzenia informacji:   2015-03-23 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2015-03-24 10:50:14 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ