Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

Szanowni Geodeci

Uprzejmie przypominamy, że w celu uzyskania wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków zawierających dane właściciela/współwłaścicieli nieruchomości – wymagane jest złożenie wniosku przez właściciela (na formularzu EGiB) z podpisem właściciela/współwłaścicieli.

       W przypadku braku wniosku właściciela, należy przedłożyć:

  • wniosek jednostki wykonawstwa geodezyjnego (na formularzu EGIB),
  • pełnomocnictwo* dla geodety od właściciela/współwłaścicieli nieruchomości do złożenia wniosku w jego/ich imieniu i odbioru dokumentów,
  • dowód opłaty skarbowej** od złożonego pełnomocnictwa (w wys. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa).

       Uwaga:
       Powyższe dotyczy zamówień na wypisy m.in. do celów:
           
a)    sporządzenia wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych w ramach
                   pracy geodezyjnej nr ZG-OUG.…,
            b)    dołączenia wypisu i wyrysu do wniosku o podział nieruchomości (w Dziale Podziałów i
                  Ochrony Gruntów Rolnych tut. Zarządu),

            c)   
przekazania właścicielowi gruntów finalnych dokumentów po zakończonej pracy
                  geodezyjnej (np. po podziale).


      W zamówionych wypisach uwidocznione będą dane tylko tych właścicieli, których podpisy widnieją na wniosku lub pod pełnomocnictwem.

 

                                                                                                                                    (-) Andrzej Rachuta
                                                                                                                                                 
Kierownik MODGiK

 

* Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego  w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym lub przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem (art. 76a §2 i 2b ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

**Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej).Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub u inkasentów.
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, do akt sprawy należy dostarczyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2020-02-18 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-02-19 11:32:29 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ