Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
MARWO-GEO sp. z o.o. sp. k.
ul. Motylka
60-185 Skórzewo

Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) oraz § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicta z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu pod nr ZG-OUG.4104.3765.2018 w związku ze złożonym zaleceniem wznowienia znaków granicznych przez współwłaściela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80 obr 0039 Łazarz, ark. 06, księga wieczysta nr PO1P/00167106/5 położonej w miejscowości Poznań przy ul. Grodziskiej 31/33

Zawiadamiam

że w dniu 08.01.2019, o godzinie 12.00 w miejscowości Poznań przy ul. Grodziskiej 31/33 zostaną przeprowadzone czynności wznowienia położenia znaków granicznych wyznaczających przebiej linii granicznej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80, obręb 0039 Łazarz, ark. 06.
Jako strony zainteresowane zapraszam osoby aktualnie władające:

- działką 81/3, obr. 0039 Łazarz KW PO1P/00101503/8,
- działką 98/2, obr. 0039 Łazarz, KW PO1P/00052603/0,
- działką 73, obr. 0039 Łazarz, KW PO1P/00157519/0,
- działką 99, obr. 0039 Łazarz, KW PO1P/00048958/2,
- działką 80, obr. 0039 Łazarz, KW PO1P/00167106/5.

do uczestnictwa w powyższej czynności i stawienie się na terenie działki nr 80 w wyżej oznaczonym terminie.

Pouczenie

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32, ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres miesiąca - art. 32, ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiadomieni właściciela nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mobą być przydatne przy wykonywaniu czynności wznowienia znaków granicznych oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postepowania są wszystkie strony, mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach wznowienia znaków granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może wystepować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).


Szczegółowe informacje:

1. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych (.pdf 257KB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Joanna Kabała 
Data wytworzenia informacji:   2018-12-07 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-12-15 13:47:44 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ