Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@geopoz.poznan.pl) lub pisemnie (ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.
4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.
7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Renata Mroczkowska 
Data wytworzenia informacji:   2018-05-24 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-05-25 07:59:05 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ