Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia

że w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu,
w pokoju nr 103 (I piętro), w terminie od 23 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r., w dni robocze w godzinach w poniedziałki od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni od 8:00 do 16:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Kobylepole i Spławie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
• rejestru gruntów,
• rejestru/kartotek budynków,
• rejestru/kartotek lokali,
• mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.) oraz przepisów rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 j.t.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z ww. dokumentacją i zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją powinny posiadać: dokument tożsamości/odpis z właściwego rejestru (wraz z numerem PESEL/REGON), względnie pełnomocnictwo do reprezentowania osoby/jednostki wraz z uiszczoną opłatą skarbową*, dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości (dotyczy przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków brak informacji o przysługującym osobie / jednostce prawie do nieruchomości) oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

* Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii opłata skarbowa wynosi 17 zł; należy przedłożyć dowód wpłaty. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Finansowego - Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań; nr rachunku: PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763) lub u inkasentów. Zwolnienia od opłaty skarbowej przysługują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 j.t.)


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Iwona Antkiewicz 
Data wytworzenia informacji:   2017-10-02 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-10-03 09:07:12 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ