Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

KONTROLE


Kontrole wewnętrzne:
 Plan_kontroli_2019_(.pdf 91KB)
 Pismo_pokontrolne_05_2018_(.pdf 132KB)
 Plan kontroli 2018 (.pdf 37kB)
 Pismo_pokontrolne_01_2018 (.pdf 65 kB)
 Kontrole wewnętrzne rok 2017 (.pdf 35 kB)
 Pismo_pokontrolne_09_2017 (.pdf 62kB)
 Stanowisko kontrola DG 1 (.pdf 110kB)
 Stanowisko kontrola DG 2 (.pdf 131kB)
 Kontrole wewnętrzne rok 2016 (.pdf 24kB)
 Zmiana planu kontroli na rok 2016 (.pdf 24 kB)
 Pismo_pokontrolne_09_2016 (.pdf 50kB)
 Pismo pokontrolne - 05.2016 (.pdf 30kB)
 Kontrole wewnętrzne rok 2015 (.pdf 23 kB)
 Pismo pokontrolne - 12.2015 (.pdf 28kB)
 Pismo pokontrolne - 04.2015 (.pdf 88 kB)

Kontrole zewnętrzne:

Archiwum - kontrole do 2014 r.


Kontrole od 2015 r.:
Lp. Jednostka kontrolująca / symbol kontroli Okres wykonywania czynności kontrolnych Przedmiot kontroli Uwagi
1  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-IV.431.5.2015.9
od dnia 18.02.2015 r. do 06.03.2015 r. Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta Poznania ____ 
2  Prezydent Miasta Poznania ZKB-III.1711.4.2015 21.10.2015 r.
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych. ____
3 Prezydent Miasta Poznania – Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP AWK-II.1711.1.1.2016 6 dni roboczych od dnia 12.01.2016 r.
 Kontrola prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów z 2015 r.
____
4 Wojewoda Wielkopolski SN-V.431.1.2016.11 od dnia 01.02.2016 r. do 01.04.2016 r. Kontrola zadań zleconych starosty w sprawach z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. ____
5 Zakład Ubezpieczeń społecznych 292016040001 od dnia 18.05.2016 r. do 19.05.2016 r., 23.05.2016 r.,25.05.2016 r., 31.05.2016 r. Kontrola w zakresie:
1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na US oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do US i ubez. zdrowotnego;
2) ustalanie uprawnień do świadczeń z US i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świad. emeryt. I rentowe;
4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów US.
____
6 Wojewoda Wielkopolski GK-IV.431.15.2016.8 od dnia 06.09.2016 r. do 23.09.2016 r. Kontrola w przedmiocie realizacji przez Prezydenta Miasta Poznania zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit. b, pkt 3 i6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. ____
7 Wojewoda Wielkopolski GK-IV.431.29.2017.8 od dnia 22.11.2017 r. do 01.12.2017 r. Kontrola w trybie uproszczonym w przedmiocie prawidłowości prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 tej ustawy. ____
8 Archiwum Państwowe w Poznaniu od dnia 23.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. ____
9 Wojewoda Wielkopolski SN.V.431.5.2018.12 od dnia 18.06.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych w obszarze gospodarowania przez Prezydenta Miasta Poznania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. ____

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Beata Ratajczak-Matysik 
Data wytworzenia informacji:   2019-01-07 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-01-07 16:33:10 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ