Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW (O9)


Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela/użytkownika wieczystego (współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych) nieruchomości - należy podać oznaczenia ewidencyjne nieruchomości, tj. działkę, arkusz mapy, obręb. W przypadku, gdy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była już wcześniej przeprowadzana na nieruchomości, należy wskazać powód żądania jej przeprowadzenia obecnie.

Opłaty:
Przy składaniu wniosku należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji podlega opłacie skarbowej). Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego w toku postępowania biegłemu (klasyfikatorowi). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:
Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca biegłemu wykonanie opracowania dot. ustalenia klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Postępowań Geodezyjnych

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
3. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
- na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane
- na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
- na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
- po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego
- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Pobierz kartę informacyjną O9 (.pdf 98 kB)

Formularze do pobrania:

 O9F1_przeprowadzenie_klasyfikacji_gleboznawczej_gruntow (.doc 127 kB)
 O9F1_przeprowadzenie_klasyfikacji_gleboznawczej_gruntow (.pdf 89 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Alicja Ptaszyńska 
Data wytworzenia informacji:   2017-08-18 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-08-30 12:13:30 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ