Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (O8)


Wymagane dokumenty:
1. Aktualizacja danych podmiotowych w zakresie nazwiska/nazwy, miejsca zamieszkania/siedziby, uzupełnienia numeru PESEL/REGON:
- zgłoszenie/wniosek zgodny z treścią formularza „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania (dla osób fizycznych) O8F1 lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty,
- zgłoszenie/wniosek zgodny z treścią formularza „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania (dla osób prawnych ) O8F2 lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty.
W przypadku zmiany nazwiska właściciela należy dodatkowo dostarczyć aktualny odpis z księgi wieczystej.
2. Aktualizacja danych budynku, zmiany pola powierzchni działki ewidencyjnej, połączenie działek ewidencyjnych, zmiana sposobu użytkowania gruntów:
- wniosek zgodny z treścią formularza: „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania” (O8F3) oraz wymagane dokumenty.
Uwaga:
Dla gruntów objętych gleboznawczą klasyfikacją (dotyczy gruntów rolnych tj. gruntów ornych, łąk, pastwisk, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych, klasyfikowanych lasów) wniosek nie jest wymagany.
Wymagane jest przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Sprawy i formularze" - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
3. Ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości:
 - wniosek zgodny z treścią formularza: „Wniosek do ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości” (O8F4) lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wyodrębnienie nieruchomości lokalowych nastąpiło w wyniku zniesienia współwłasności w postępowaniu sądowym wówczas takie orzeczenie sądowe wpływa tut. Zarządu z urzędu, zgodnie z art. 23 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na tej podstawie lokale są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.
4. Ujawnienie/wykreślenie przedmiotu dzierżawy:
- wniosek zgodny z treścią formularza: „Wniosek do ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania o ujawnienie przedmiotu dzierżawy” (O8F5) lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty.

Opłaty:
1. Pełnomocnictwo do występowania ze zgłoszeniem/wnioskiem w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
2. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:
1. Aktualizacja danych podmiotowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje niezwłocznie, w drodze czynności materialno-technicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.
2. Aktualizacja danych przedmiotowych wynikająca z dokumentacji geodezyjnej, jeżeli władający nieruchomością:
 - złoży wniosek o aktualizację danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków, nastąpi w drodze czynności materialno-technicznych,
 - nie złoży wniosku o aktualizację danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.
3. Założenie kartotek dla lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości dokonuje się na podstawie wypisów aktów notarialnych lub orzeczeń sądu. W razie braku takich dokumentów założenie kartotek następuje na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego w drodze czynności materialno-technicznej.
4. Ujawnienie/wykreślenie przedmiotu dzierżawy dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej.
W razie konieczności pozyskania wyjaśnień zainteresowanych lub dodatkowych dokumentów, przeprowadza się postępowanie administracyjne.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Aktualizacji Danych Opisowych
Dział Postępowań Ewidencyjnych

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Od zmian wprowadzonych czynnością materialno-techniczną odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:
1. Właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
UWAGA! Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik.
3. Podmioty składające zgłoszenie/wniosek w imieniu właściciela/władającego powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie zmiany/wniosek dotyczy.
4. W przypadku, gdy właścicielem/władającym jest osoba prawna, do zgłoszenia/wniosku należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokument potwierdzający uprawnienie osoby zgłaszającej/wnioskującej do występowania w imieniu właściciela/władającego.
5. Zgłoszenie/wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą, a w przypadku gdy dowodem zmiany danych jest dokumentacja geodezyjna, w zgłoszeniu powołać należy numer tej dokumentacji, względnie załączyć je do dokumentacji geodezyjnej składanej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Zgłaszający zmianę dostarcza dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w oryginale bądź w formie odpisu lub kopii, poświadczonych zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2017 poz. 1201 ze zm.).

Pobierz kartę informacyjną O8 (.pdf 101 kB)

Formularze do pobrania:

 O8F1_zgłoszenie wniosek dane podmiotowe dotyczy osób fizycznych (.doc 134kB)
 O8F1_zgłoszenie wniosek dane_podmiotowe dotyczy osób fizycznych (.pdf 109kB)
 O8F2_zgłoszenie wniosek dane podmiotowe dotyczy osób prawnych (.doc 133kB)
 O8F2_zgłoszenie wniosek dane podmiotowe dotyczy osób prawnych (.pdf 108kB)
 O8F3_zgłoszenie wniosek dane przedmiotowe (.doc 137kB)
 O8F3_zgłoszenie wniosek dane przedmiotowe (.pdf 139kB)
 O8F4_wniosek o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości (.doc 160kB)
 O8F4_wniosek o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości (.pdf 157kB)
 O8F5_wniosek o ujawnienie przedmiotu dzierżawy (.doc 151kB)
 O8F5_wniosek o ujawnienie przedmiotu dzierżawy (.pdf 130kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2018-04-16 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-04-16 13:11:57 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ