Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

USTALENIE ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (A11)


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie odszkodowania pochodzący od poprzedniego właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu. Wniosek winien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres), dane dotyczące nieruchomości (położenie, oznaczenie w ewidencji gruntów - obręb, arkusz mapy, numer działki).
2. Załączniki:
- ostateczna decyzja potwierdzająca, że nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- ostateczna decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną,
- dokument potwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt notarialny) - jeżeli właściciel (współwłaściciel) ujawniony w księdze wieczystej nie żyje.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Sala Obsługi Klienta
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, tel. 61 8271 500.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji:
Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy, wskazane w trybie przepisu art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego.
Rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania następuje w drodze decyzji Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań.

Podstawa prawna:
Dział III rozdział 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.
Postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną (drogę gminną lub powiatową), która stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), wszczyczane są z urzędu i nie wymagają złożenia wniosku.

Pobierz kartę informacyjną A11 (.pdf 90 kB)

 


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2018-04-12 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-04-17 10:28:24 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ