Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj

                                                SPRAWY I FORMULARZE                                            


Sprawy prowadzone przez ZGiKM GEOPOZ (w porządku alfabetycznym)

 LP. SprawaZałatw sprawę przez internet
Formularze do pobraniaZłóż wniosek przez ePUAP
1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
2. Nazewnictwo ulic i placów będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi
3. Obsługa prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. Podział nieruchomości
 5. Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych
 6. Rozgraniczanie nieruchomości
 7. Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty
 8. Ustalenie na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego, przed zbyciem nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu
 9. Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)
 10. Ustalenie odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 11. Uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych
 12. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
13. Wniosek o dostęp do informacji publicznej
14. Udostępnienie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 • zbiory danych egib (formularz P + P1)
 • rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzonych na podstawie bazy danych egib (formularz P + P2)
 • mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza (formularz P + P3)
 • rejestr cen i wartości nieruchomości (formularz P + P4)
 • zbiory danych GESUT (formularz P + P5)
 • zbiory danych BDSOG (formularz P + P6)
 • zbiory danych BDOT500 (formularz P + P7)
 • inne materiały (formularz P + P8)
15. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do prac geodezyjnych i kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu do pzgik
16. Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB)
17. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 18. Wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z Działu III KW wpisów dokonanych na podstawie przepisów zw. z reformą rolną
 19. Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych
 20. Udostępnienie do wglądu materiałów zasobu dla celów szacowania nieruchomości oraz udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
 21. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków:
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków Miasta Poznania (dotyczy osób fizycznych)
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków Miasta Poznania (dotyczy osób prawnych)
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • wniosek do ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości
 • wniosek do ewidencji do ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania o ujawnienie przedmiotu dzierżawy
 22. Zwrot nieruchomości zbędnych na cel wywłaszczenia (nabycia, przejęcia) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 23. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2019-01-18 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-08-06 08:28:33 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ