Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ZWROT NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNYCH NA CEL WYWŁASZCZENIA (NABYCIA, PRZEJĘCIA) NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (A10)


Wymagane dokumenty:
Wniosek poprzedniego właściciela (wszystkich współwłaścicieli) lub wszystkich spadkobierców, o zwrot nieruchomości.
Wniosek winien zawierać dokładne dane nieruchomości - adres oraz oznaczenie w ewidencji gruntów (obręb, numer arkusza mapy, numer działki), dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres).
Załączniki:
1. dokument dotyczący przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, tj.:
- decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości (ewentualnie jej sygnatura),
- umowa zbycia nieruchomości w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
- decyzja o zakończeniu podziału i wprowadzeniu nowego stanu własności - ustawa z dnia 22 maja 1958 r.
- terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach,
- zawiadomienie o przejściu nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - urbanizacja - art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach,
- decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w trybie pozostałych ustaw wymienionych w art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- umowa zbycia nieruchomości w trybie ustaw wymienionych w art. 216 ust. 2 wyżej powołanej ustawy.
2. dokument potwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt notarialny) - w przypadku gdy o zwrot nieruchomości występują spadkobiercy poprzedniego właściciela (poprzednich współwłaścicieli),
3. fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością będącą przedmiotem wniosku oraz wypis z rejestru gruntów.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.
 
Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin i sposób realizacji:
Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy wskazane w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie zwrotu nieruchomości następuje w drodze decyzji Dyrektora ZGiKM GEOPOZ działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z przepisem art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawach, w których stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyłączenia organu podanie o zwrot nieruchomości zostaje przekazane organowi wyższego stopnia - Wojewodzie Wielkopolskiemu.
 
Komórka prowadząca sprawę:
Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań.
 
Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 6 oraz art. 216, art. 217 ust. 2, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora ZGiKM GEOPOZ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Uwagi:
Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę ustalonego odszkodowania pieniężnego, które podlega waloryzacji, a także zwrot nieruchomości zamiennej, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Zwaloryzowaną kwotę odszkodowania pomniejsza się albo powiększa o kwotę równą różnicy wartości nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia oraz stanu z dnia zwrotu.
Roszczenie o zwrot nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., tj. przed dniem 01.01.1998 r., nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej - art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pobierz
kartę informacyjną A10 (.pdf 92 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2018-04-12 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-04-17 10:26:34 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ