Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

UWŁASZCZANIE POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (A8) 


Wymagane dokumenty:
Nadawanie na własność działek emerytalnych oraz gruntów pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne.
1. Wniosek o nadanie działki emerytalnej.
Załączniki:
- decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
- w przypadku składania wniosku przez zstępnych osoby uprawnionej –  dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (akt zgonu, akt urodzenia zstępnego).

2. Wniosek o nadanie gruntu pod budynkami.
Załączniki:
- decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do budynków znajdujących się na gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu.

Opłaty:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (www.geopoz.pl/bip).

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.

Termin i sposób realizacji:
Uwłaszczenie następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.

Uwagi:
Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 277 ze zm.).
3. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027).

Pobierz kartę informacyjną A8 (.pdf 97 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2017-09-25 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-09-27 12:18:47 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ