Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj


USTALENIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA/ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO, PRZED ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI, JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU JEJ WARTOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM LUB ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU (A7)


Wymagane dokumenty:
1.      wniosek właściciela/ użytkownika wieczystego o ustalenie, przed zbyciem nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
2.      aktualny odpis księgi wieczystej - potwierdzający prawo do nieruchomości,
3.      dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Termin i sposób załatwienia:
Termin podany w zawiadomieniu, wskazany w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji administracyjnej na podstawie opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, określającej wartość nieruchomości przed i po uchwaleniu bądź zmianie planu miejscowego. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, a jej wysokość, określona w stosunku procentowym ustalana jest w uchwale Rady Miasta Poznania dot. uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Opłat Adiacenckich i Planistycznych

Podstawa prawna:
1.      Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25.06.1991r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z późn. zm.,
2.   Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz kartę informacyjną A7 (.pdf 84 kB)

Formularze do pobrania:

 A7F1_Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty (.doc 118kB)
 A7F1_Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty (.pdf 78kb)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Iwo Szyfter 
Data wytworzenia informacji:   2018-05-25 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-05-25 14:06:50 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ