Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

REKULTYWACJA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (A5)


Wymagane dokumenty:
Postępowaniem administracyjnym w sprawie rekultywacji, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obejmuje się zdewastowane i zdegradowane grunty rolne i grunty leśne położone na terenie miasta Poznania.
1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
2. Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem rekultywacji,
- dokumentacja rekultywacyjna.

Opłaty:
Przy składaniu wniosku należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji podlega opłacie skarbowej).
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (www.geopoz.pl/bip).


Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
Sala Obsługi Klienta,
tel. 61 8271 500

Termin i sposób realizacji:
Ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.
 
Uwagi:
Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),
2. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027).


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2017-09-25 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-09-27 10:27:59 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ