Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI (A4)


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki:
- aktualny odpis ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości mających być przedmiotem rozgraniczenia.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (www.geopoz.pl/bip).


Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 60-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.

Termin i sposób realizacji:
1. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletu dokumentów wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
2. Z czynności ustalenia przebiegu granic wyznaczony geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.
3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
4. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron.
5. W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi, w trybie art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Uwagi:
1.  Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.
2. Organ prowadzący postępowanie wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.
3.    Koszty postępowania ponoszą strony.

Podstawa prawna:
1.  Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.),
2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
3.  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Ministrów administracji oraz Rolnictwa Ministrów Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),
4. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027)

Pobierz
kartę informacyjną A4 (.pdf 97 kB)

 


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2017-09-25 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-09-27 10:07:09 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ