Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU
(WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA) (A2)


Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów. Zadania z tego zakresu wykonuje Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic. Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.),właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).
2. Załączniki:
a. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wybudowanego lub będącego w budowie:
- mapa z wrysowanym budynkiem,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
- pozwolenie na budowę (w przypadku budynków wymagających takiego pozwolenia) lub dokument potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy),
b. gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem
lub
- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji
lub
- dokument potwierdzający brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
- od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
- od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
- od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
3. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Możliwe jest również dokonanie zapłaty opłaty skarbowej u inkasentów lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta Poznania (ul. Za Bramką 2/3 – budynek Urzędu).
4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
tel. 61 8271 500.
Osobiście - Sala Obsługi Klienta.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Termin i sposób realizacji:
Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne informacje:
W przypadku zmiany adresu przeprowadzonej z urzędu zwalnia się z opłaty za wydanie: dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem osoby, które zobowiązane są do ubiegania się o wymianę tych dokumentów. W takim przypadku dokonuje się również aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.

Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
2. Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów. Zadania z tego zakresu wykonuje Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ – Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic.
3. Numer porządkowy budynku ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
5. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeksu wykroczeń
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Podstawa prawna:
1. Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. poz. 125).
3. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. Nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zm.
4. Uchwała nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.

FORMULARZE:

 A2F1_wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (.pdf 41 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Agnieszka Musielak 
Data wytworzenia informacji:   2018-09-10 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-09-12 09:55:21 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ