Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH I MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (O7)

1) zbiory danych EGiB (Formularz P + P1)
2) rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
   (Formularz P + P2)

3) mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza (Formularz P + P3)
4) rejestr cen i wartości nieruchomości (Formularz P + P4)
5) zbiory danych GESUT (Formularz P + P5)
6) zbiory danych BDSOG (Formularz P + P6)
7) zbiory danych BDOT500 (Formularz P + P7)
8) inne materiały (Formularz P + P8)

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P wraz z właściwym załącznikiem P1-P8).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Stawki podstawowe określone są w tabelach nr 5, 7-10,12,13,16 załącznika do ustawy.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- stawki podstawowe określone we wszystkich tabelach załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej;
- w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
- opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli nośnik dostarczy wnioskodawca;
- materiały zasobu, dla udostępnienia których niezbędne jest użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. W przypadku wystąpienia w wnioskiem o nieodpłatne wydanie zbiorów danych, we wniosku należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.
5. Nieodpłatne zbiory danych w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) udostępnia się:
- w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), - uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r.,poz. 450)
- w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 87),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r.,poz. 450);
- w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego:
- służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1920 z późn. zm.);
- na podstawie:
- art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1382 z późn. zm. )
- art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 570).
6. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
7. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
8. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
9. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
10. Odbiór materiałów zasobu następuje po dokonaniu opłaty. Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 9 zamieszczony jest również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Zarządu

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
1. Wnioski można wnosić:
- osobiście - Sala Obsługi Klienta,
- tradycyjną pocztą,
- faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).
lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Składanie podań drogą elektroniczną: Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i sposób realizacji:
1. Zbiory danych - do 20 dni.
Udostępnianie w postaci elektronicznej w formacie:
- SHAPE lub SWDE (EGiB)
- SHAPE (BDOT500, GESUT, BDSOG)
- SWDE lub XLS (RCiWN)
2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB - do 20 dni.
Udostępnianie w postaci drukowanej i elektronicznej.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS.
3. Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza:
- Arkusz mapy ewidencyjnej, zasadniczej w postaci nieelektronicznej - do 10 dni,
- Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza w postaci elektronicznej - do 20 dni.
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej: wektorowa (format dxf) i rastrowa (format PDF)
Mapa zasadnicza w postaci elektronicznej (w zależności od formy prowadzenia mapy zasadniczej): format DXF, TIFF, PDF
4. Rejestr cen i wartości nieruchomości – do 10 dni.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS
5. Inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego np.: kopia dokumentu uzasadniającego wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego – do 20 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże interesu prawnego upoważniającego do pozyskania danych o właścicielu/władającym nieruchomości – materiały zasobu zostaną wydane w postaci zanonimizowanej. Dokumenty uzasadniające wpisy do bazy danych prowadzone w postaci papierowej, nie są udostępniane w postaci elektronicznej.

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Udostępniania Danych Opisowych tel. 61 8271 611, 61 8271 885
Dział Udostępniania Danych Graficznych tel. 61 8271 752

Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
2. Kartoteki budynków/lokali (sporządzane dla obrębów ewidencyjnych) nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków.
3. Dane w postaci elektronicznej, na życzenie wnioskodawcy mogą być udostępnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO) lub na informatycznym nośniku danych. Warunkiem odbioru zamówionych dokumentów przez ESO jest:
- posiadanie konta na platformie ePUAP,
- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
- wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.
4. Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez ESP i ESO znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

Przykłady wypełniania formularza:
Formularz P - przykład wypełnienia (.pdf 86 kB) 
Formularz P1 - przykład wypełnienia (.pdf 45 kB) 
Formularz P2 - przykład wypełnienia (.pdf 43 kB) 
Formularz P3 - przykład wypełnienia (.pdf 41 kB) 
Formularz P8 - przykład wypełnienia (.pdf 33 kB)
Baza granic i działek ewidencyjnych, komunikacji (P+P7+P1) (.pdf 80 kB)
Wyciąg z RCiWN lokal biurowy (P+P4) (.pdf 132 kB)
Elektroniczna mapa ewidencji gruntów i budynków (P+P3) (.pdf 75 kB)
Sieci uzbrojenia terenu z obrębu Naramowice (P+P5) (.pdf 1,1 MB)
Inne dokumenty z ewidencji gruntów i budynków (P+P8) (.pdf 75 kB)
Mapa ewidencji gruntów i budynków (P+P3) (.pdf 74 kB)
Mapa zasadnicza (P+P3) (.pdf 137 kB)

Pobierz kartę informacyjną O7 (.pdf 122 kB)

Formularze do pobrania:

 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.xls 78 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.pdf 97 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P1 (.xls 51 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P1 (.pdf 45 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P2 (.xls 46 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P2 (.pdf 42 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P3 (.xls 47 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P3 (.pdf 31 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.xls 54 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.pdf 65 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P5 (.xls 89 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P5 (.pdf 61 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P6 (.xls 48 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P6 (.pdf 71 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P7 (.xls 48 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P7 (.pdf 60 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P8 (.xls 50 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Joanna Narożniak 
Data wytworzenia informacji:   2018-04-17 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-04-18 12:43:53 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ