Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

 WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (O5)


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Formularz EGIB).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
- Stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy.
2. W przypadku wystąpienia w wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.
3. Nieodpłatne wypisy i wyrysy.
Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydawane na żądanie:
- prokuratury,
- sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
- organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
- organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
- ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
- przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
- przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
4. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
6. W przypadku wniosków składanych osobiście, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta - wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
8. Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty.
9. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Numery kont bankowych, o których mowa w pkt. 7 i 9 zamieszczone są również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
1. Wnioski można wnosić:
- osobiście - Sala Obsługi Klienta,
- tradycyjną pocztą,
- faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).
- lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczą Skrzynkę Podawczą.
2. Składanie podań drogą elektroniczną:
Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i sposób realizacji:
- wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (do 10 sztuk) – do 10 dni,
- wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (pow. 10 sztuk) – do 20 dni,
- wyrys i wypis (opis i mapa) – do 20 dni,
- wyrys z mapy ewidencyjnej (do 10 sztuk) – do 10 dni,
- wyrys z mapy ewidencyjnej (pow. 10 sztuk) – do 20 dni,
Udostępnienie w postaci drukowanej lub elektronicznej (w formacie PDF - dla celów informacyjnych).

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Udostępniania Danych Opisowych tel. 61 8271 611, 61 8271 885

Tryb odwoławczy:
1. W przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z uwagi na brak interesu prawnego w jego uzyskaniu - wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
2. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty - wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
2. Wypisy z kartotek budynków/lokali nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków. Wypisy z rejestrów gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków. Wypisy oraz wyrysy do celów informacyjnych (w formacie PDF), na życzenie wnioskodawcy mogą być udostępnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO) lub na informatycznym nośniku danych. Warunkiem odbioru zamówionych dokumentów przez ESO jest:
- posiadanie konta na platformie ePUAP,
- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
- wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.
Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez ESP i ESO znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1827 z późn. zm.).

Przykłady wypełnienia formularza:
Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - przykład (.pdf 70 kB)

Pobierz kartę informacyjną O5 (.pdf 114 kB)

Formularze do pobrania:

 Formularz EGIB (.xls 73 KB)
 Formularz EGIB (.pdf 346 KB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2019-01-18 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-01-24 12:00:56 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ