Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

  UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU (O4)


Wymagane dokumenty:
Forma elektroniczna – złożenie dokumentacji przez Portal Projektanta

1. Elektroniczny formularz wniosku (do wypełnienia w Portalu), oraz załączniki:
-projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (czyt. na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - w formacie pliku *pdf, *jpg*, *tif (do wyboru) w skali 1:500, z prezentacją projektowanej sieci przedstawioną w kolorze (zalecane kolory branżowe),
- dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (w formacie pliku *dwg, *dxf - każda projektowana branża, na osobnym pliku). Obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000,
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami w formacie pliku *pdf*, *jpg*, *tif (do wyboru),
- pełnomocnictwo – w przypadku udzielenia upoważnienia przez inwestora lub projektanta w formacie pliku *pdf, *jpg*, *tif,
- spis abonentów (lokalizacja nieruchomości) – w przypadku uzgadniania przyłączy.

Forma tradycyjna – złożenie dokumentacji bezpośrednio w siedzibie urzędu

1. Tradycyjny formularz wniosku (dostępny na stronie BIP - do wypełnienia) zawierający wskazanie lokalizacji oraz rodzaj projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz załączniki:
- 4 egzemplarze autoryzowanego projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, (czyt. na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
- projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formacie pliku *pdf*, *jpg*, *tif* (do wyboru), z prezentacją projektowanej sieci przedstawioną w kolorze (zalecane kolory branżowe),
- dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (w formacie pliku *dwg, *dxf - każda projektowana branża, na osobnym pliku). Obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000,
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami – w formacie pliku *pdf, *jpg, *tif (do wyboru),
- pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia upoważnienia przez inwestora lub projektanta,
- spis abonentów (lokalizacja nieruchomości) – w przypadku uzgadniania przyłączy.

UWAGA: dokumentacja złożona w formie tradycyjnej będzie podlegała uzgodnieniu w formie elektronicznej, tzn. poprzez Portal Projektanta.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne


1. Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych:
a. sieci uzbrojenia terenu:
- za pierwszy rodzaj sieci 150,00 zł
- każdy następny rodzaj sieci 105,00 zł
b. przyłącza:
- za pierwszy rodzaj przyłącza 105,00 zł
- za każdy następny rodzaj przyłącza 73,50 zł
2. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
3. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
4. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
5. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta - wyłącznie za pomocą kart płatniczych
6. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty , tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
7. Podjęcie czynności związanych z uzgadnianiem następuje po dokonaniu opłaty.
8. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Numery kont bankowych, o których mowa w pkt. 6 i 7 zamieszczone są na stronie głównej BIP tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
Dział Koordynacji Projektów, II piętro, pokój 204
Godziny obsługi interesanta:
poniedziałek 9.00 – 17.00
wtorek – piątek 8.00 – 15.00
Informacja telefoniczna – składanie wniosków - tel. 61 8271 561
Przekazywanie danych numerycznych: zudp@geopoz.poznan.pl

Odbiór wydanych protokołów z narady koordynacyjnej: II piętro - pokój 219
Informacja telefoniczna – odbiór protokołów - tel. 61 8207 582

Termin i sposób realizacji:
Przewidywany termin załatwienia sprawy – 14 dni od potwierdzenie dokonania opłaty.
W przypadku otrzymania protokołu z uwagami (opinia negatywna), wnioskodawca w ciągu 7 dni (od daty wystawienia dokumentu) ma możliwość wystąpienia o przeprowadzenie dodatkowej narady.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Koordynacji Projektów

Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Wniosek składa inwestor lub projektant.
2. Podmioty składające wniosek w imieniu inwestora lub projektanta powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania w sprawie, której wniosek dotyczy.
3. Uzgodnienie następuje po dokonaniu opłaty.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. Ustawa z 7 lipca 2005 r. – Prawo budowlane,
3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Pobierz kartę informacyjną O4 (.pdf 99 kB)

Formularze do pobrania:

 O4F1_Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (.doc 137kB)
 O4F1_Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (.pdf 98kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2018-05-08 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-05-08 13:43:16 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ