Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

 UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU MATERIAŁÓW ZASOBU DLA CELÓW SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ UDOSTĘPNIENIE REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (O3)


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r.  - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- stawki podstawowe określone w tabelach nr 12,16 załącznika do ustawy.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-16 załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej,
- w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł,
- opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca,
- materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
6. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta- wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr...
8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.
Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 7 jest zamieszczony również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Wnioski można wnosić:
- osobiście – I piętro, pokój 115,
- tradycyjną pocztą,
- faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
- przez Portal Rzeczoznawcy,
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
2. Składanie podań przez Portal Rzeczoznawcy wymaga złożenia wniosku o założenie konta w Portalu Rzeczoznawcy oraz wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin i sposób realizacji:
Rejestr cen i wartości nieruchomości - do 10 dni roboczych.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Udostępniania Danych Graficznych,
tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie. 

Portal Rzeczoznawcy dostępny jest pod adresem: https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/

 

Informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości:
1. Dane w rejestrze cen i wartości nieruchomości ustalane są w następujący sposób:.
- Wszystkie dane ewidencyjne pochodzą z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
- Informacje o uzbrojeniu istniejącym i możliwym do podłączenia pochodzą z mapy zasadniczej oraz bazy danych GESUT.
- Uzbrojenie istniejące to uzbrojenie doprowadzone do działki, bądź uzbrojenie w postaci istniejących na działce przyłączy.
- Uzbrojenie możliwe do podłączenia (w zasięgu), to uzbrojenie znajdujące się w promieniu 100 m lub przechodzące przez działkę, ale niebędące przyłączem.
- W przypadku wyceny nieruchomości dane o uzbrojeniu pochodzą z wyciągu operatu szacunkowego.
- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest w oparciu o uchwalone plany.
- W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orientacyjne dane pozyskuje się z nieaktualnych planów.
- Stan danych ustalany jest w dniu wprowadzania transakcji kupna – sprzedaży do bazy RCiWN (średnio jest to okres 3 miesięcy od daty zawarcia transakcji).
2. Dane gromadzone w bazie RCiWN nie podlegają aktualizacji. Każda transakcja lub wycena stanowi przedmiot odrębnego wpisu.
3. Rejestrowane są ceny (brutto) nieruchomości określone w aktach notarialnych oraz określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych wartości nieruchomości. Ceny i wartości nieruchomości rejestrowane są w złotych polskich – PLN.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Pobierz kartę informacyjną O3 (.pdf 106 kB)

Formularze do pobrania:

 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.xls 78 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P (.pdf 97 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.xls 54 kB)
 Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik_Formularz P4 (.pdf 65 kB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Maciej Bondziul 
Data wytworzenia informacji:   2018-07-26 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-07-26 14:34:16 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ