Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

 

OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (O1)


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (O1F200)
2. Wypełniony formularz zgłoszenia prac kartograficznych (O1F450)
3. Wypełniony formularz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych(O1F201)
4. Wypełniony formularz wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (O1F409).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Stawki podstawowe określone w tabelach nr 5,7-9,10,13-14,16 załącznika do ustaw.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1–16 załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.
- W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
- Opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca. 
- Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
6. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto ING Bank Śląski nr 07 1050 1520 1000 0023 4950 4437, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Dział Udostępniania Danych Graficznych:
- przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610,
- wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8 271 610,
- zamawianie i udostępnianie dodatkowych materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – X piętro, pokoje 1006, 1009, 1012,
- ustalanie i udostępnianie danych ewidencyjnych do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – I piętro, pokój 115, tel. 61 8 271 755,
- przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (O1F409) – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610,
- wydawanie uwierzytelnionych dokumentów – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8 271 610.
2. Dział Kontroli Technicznej:
- przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych (O1F201) – X piętro, pokój 1016,
- przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (O1F409) – X piętro, pokój 1016.

Termin i sposób realizacji:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Komórka prowadząca sprawę:
1. Dział Udostępniania Danych Graficznych
2. Dział Kontroli Technicznej.

Tryb odwoławczy:
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów państwowego zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. W przypadku gdy stanowisko geodety nie zostanie uwzględnione wydaje się decyzję o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Informacja telefoniczna: 61 8271 610.
2. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu na numer 61 8 230 201 albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: modgik@geopoz.poznan.pl.
3. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przesłane drogą elektroniczną (faksem lub mailem) należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu odbioru przygotowanych do zgłoszenia dokumentów.
4. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. Nr 263, poz. 1572),
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 352),
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz (Dz. U. 38, poz. 454 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. Poz. 917),
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 914),
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 924).

Przykłady wypełniania formularzy i inne:
O1F502 Zgłoszenie prac geodezyjnych (.pdf 68 kB) 
O1F503 Dokument obliczenia opłaty (.pdf 65 kB) 
O1F504 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.pdf 57 kB)

Pobierz:
kartę informacyjną O1 (.pdf 471 kB)

Formularze i zalecenia MODGiK:

 O1F100_zalecenia MODGiK dla wykonania opracowań geodezyjnych 18_02_2015 (.doc 128kB)
 O1F100_zalecenia MODGiK dla wykonania opracowań geodezyjnych 18_02_2015 (.pdf 82 kB)
 O1F101_baza_danych_EGiB_zakładanie_ewidencji_budynków (.pdf 204 kB)
 O1F102_baza_danych_GESUT (.pdf 327 kB)
 O1F103_baza_danych_BDOT500 (.pdf 249 kB)
 O1F200_zgłoszenie prac geodezyjnych (.xls 157 kB)
 O1F201_zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych_kartograficznych MODGiK (.doc 29 kB)
 O1F201_zawiadomienie_o_wykonaniu_prac_geodezyjnych_kartograficznych_MODGiK (.pdf 51 kB)
 O1F202_sprawozdanie_techniczne (.doc 25 kB)
 O1F202_sprawozdanie_techniczne (.pdf 34 kB)
 O1F203_szkic_polowy (.doc 32 kB)
 O1F203_szkic_polowy (.pdf 33 kB)
 O1F204_ spis_treści_do_operatu_projekt_podziału (.doc 56 kB)
 O1F204_ spis_treści_do_operatu_projekt_podziału (.pdf 39 kB)
 O1F205_protokół_przyjęcia_granic (.doc 44 kB)
 O1F205_protokół_przyjęcia_granic (.pdf 48 kB)
 O1F206_protokół_utrwalenia_stabilizacji_punktów_granicznych (.doc 34 kB)
 O1F206_protokół_utrwalenia_stabilizacji_punktów_granicznych (.pdf 44 kB)
 O1F207_protokół_wznowienia_znaków_granicznych (.doc 71 kB)
 O1F207_protokół_wznowienia_znaków_granicznych (.pdf 52 kB)
 O1F208_szkic_załącznik_do_protokołu_przyjęcia_granic_utrwalenia_wznowienia_znaków_granicznych (.rtf 28 kB)
 O1F208_szkic_załącznik_do_protokołu_przyjęcia_granic_utrwalenia_wznowienia_znaków_granicznych (.pdf 31 kB)
 O1F209_zawiadomienie_o_czynnościach_podjętych_w_celu_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewiden (.doc 28 kB)
 O1F209_zawiadomienie_o_czynnościach_podjętych_w_celu_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewiden (.pdf 43 kB)
 O1F210_protokół_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych (.doc 50 kB)
 O1F210_protokół_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych (.pdf 56 kB)
 O1F211_wykaz_zmian_danych_ewidencyjnych (.doc 72 kB)
 O1F211_wykaz_zmian_danych_ewidencyjnych (.pdf 64 kB)
 O1F212_wyciąg_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych (.doc 55 kB)
 O1F212_wyciąg_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych (.pdf 36 kB)
 O1F213_opis_procedury_poświadczania wyciągów (.doc 37 kB)
 O1F213_opis_procedury_poświadczania wyciągów (.pdf 59 kB)
 O1F214_arkusz kartoteki budynku wykaz (.doc 130 kB)
 O1F214_arkusz kartoteki budynku wykaz (.pdf 36 kB)
 O1F215_rodzaje budynków - klasyfikacja wg KŚT (.doc 35 kB)
 O1F215_rodzaje budynków - klasyfikacja wg KŚT (.pdf 48 kB)
 O1F216_wykaz współrzędnych punktów granicznych (.doc 23 kB)
 O1F216_wykaz współrzędnych punktów granicznych (.pdf 15 kB)
 O1F217_wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej (.doc 313 kB)
 O1F217_wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej (.pdf 58 kB)
 O1F300_zasady_opisywania_nośnika_danych_numerycznych (.doc 28 kB)
 O1F300_zasady_opisywania_nośnika_danych_numerycznych (.pdf 37 kB)
 O1F301_kody obiektów w WEGA2010 (.xls 117 kB)
 O1F302_wzory plików wsadowych/format wymiany danych (.doc 295 kB)
 O1F302_wzory plików wsadowych/format wymiany danych (.pdf 248 kB)
 O1F303_instrukcja tworzenia nowych obiektów, edycji i wydawania danych w formacie shape (szablon WEGA2010) w programie C-geo (.doc 618 kB)
 O1F303_instrukcja tworzenia nowych obiektów, edycji i wydawania danych w formacie shape (szablon WEGA2010) w programie C-geo (.pdf 653 kB)
 O1F304_zasady definiowania obiektów sieci uzbrojenia terenu w bazie GESUT (.doc 78 kB)
 O1F304_zasady definiowania obiektów sieci uzbrojenia terenu w bazie GESUT (.pdf 72 kB)
 O1F400_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości_rolnej (leśnej) (.doc 57 kB)
 O1F400_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości_rolnej (leśnej) (.pdf 65 kB)
 O1F401_mapa_do_zasiedzenia (.doc 54 kB)
 O1F401_mapa_do_zasiedzenia (.pdf 64 kB)
 O1F402_mapa_do_ustalenia_służebnosci_gruntowych (.doc 41 kB)
 O1F402_mapa_do_ustalenia_służebnosci_gruntowych (.pdf 63 kB)
 O1F403_mapa_do_zniesienia_współwłasności (.doc 54 kB)
 O1F403_mapa_do_zniesienia_współwłasności (.pdf 64 kB)
 O1F404_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości (.doc 54 kB)
 O1F404_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości (.pdf 65 kB)
 O1F405_mapa_z_inwentaryzacją_powykonawczą_budynku_budowli (.doc 33 kB)
 O1F405_mapa_z_inwentaryzacją_powykonawczą_budynku_budowli (.pdf 52 kB)
 O1F406_mapa_z_inwentaryzacją_sieci_uzbrojenia (.doc 34 kB)
 O1F406_mapa_z_inwentaryzacją_sieci_uzbrojenia (.pdf 53 kB)
 O1F407_mapa_do_celów_projektowych (.doc 36 kB)
 O1F407_mapa_do_celów_projektowych (.pdf 54 kB)
 O1F408_mapa_z_inwentaryzacją_zagospodarowania_działki_lub_terenu (.doc 33 kB)
 O1F408_mapa_z_inwentaryzacją_zagospodarowania_działki_lub_terenu (.pdf 53 kB)
 O1F409_wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.doc 36 kB)
 O1F409_wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.pdf 51 kB)
 O1F450_zgłoszenie pracy kartograficznej (.xls 118 kB)
 O1F500_przykładowe wypełnienie ramki (.doc 39 kB)
 O1F500_przykładowe wypełnienie ramki (.pdf 62 kB)
 O1F501_przykłady dodatkowych informacji zamieszczanych na mapach do celów projektowych lub na mapach do celów prawnych (.doc 36 kB)
 O1F501_ przykłady dodatkowych informacji zamieszczanych na mapach do celów proj lub mapach do celów praw (.pdf 61 kB)

Wytworzył informację:   Halina Szyngiera 
Data wytworzenia informacji:   2015-02-25 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2015-04-08 09:18:20 

© 2010-2015 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ