Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (O1)


Wymagane dokumenty:
Zamówienie w treści zgodne z załączonym do strony formularzem lub wypełniony formularz.


Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Dział Udostępniania Danych Graficznych:
- przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610,
- wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610,
- zamawianie i udostępnianie dodatkowych materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej - X piętro, pokoje 1006, 1009, 1012,
- wydawanie poświadczonych dokumentów, rozliczanie jednostek i wystawianie faktur - Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610.
- ustalanie i udostępnianie danych ewidencyjnych do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych – I piętro, pokój 115, tel. 61 8271 755.
Dział Kontroli Technicznej:
- przyjmowanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - X piętro, pokój 1016.


Opłaty:
W zależności od asortymentu pracy i ilości jednostek opracowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. - w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)

 
Termin i sposób załatwienia:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. – w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837).

 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z 16 lipca 2001r. – w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. – w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz 1183),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. – w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 
Inne informacje:
Informacja telefoniczna 61 8271 610.
Wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej można złożyć osobiście, przesłać pocztą, e-mail modgik@geopoz.poznan.pl lub faksem na numer 61 8230 201.
Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej przesłane e-mail lub faksem należy w oryginale dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przygotowanych do zgłoszenia dokumentów.

KARTA INFORMACYJNA: pobierz

Formularze i zalecenia MODGiK:

 O1F100_zalecenia_MODGiK_dla_wykonania_opracowan_geodezyjnych_i_kartograficznych_17_04_2014.doc
 O1F100_zalecenia_MODGiK_dla_wykonania_opracowan_geodezyjnych_i_kartograficznych_17_04_2014.pdf
 O1F101_baza_danych_EGiB_zakładanie_ewidencji_budynków_stan_25_11_2013.pdf
 O1F102_baza_danych_GESUT_stan_25_11_2013.pdf
 O1F103_baza_danych_BDOT500_stan_25_11_2013.pdf
 O1F202_sprawozdanie_techniczne.doc
 O1F202_sprawozdanie_techniczne.pdf
 O1F203_szkic_polowy.doc
 O1F203_szkic_polowy.pdf
 O1F204_ spis_treści_do_operatu_projekt_podziału.doc
 O1F204_ spis_treści_do_operatu_projekt_podziału.pdf
 O1F205_protokół_przyjęcia_granic.doc
 O1F205_protokół_przyjęcia_granic.pdf
 O1F206_protokół_utrwalenia_stabilizacji_punktów_granicznych.doc
 O1F206_protokół_utrwalenia_stabilizacji_punktów_granicznych.pdf
 O1F207_protokół_wznowienia_znaków_granicznych.doc
 O1F207_protokół_wznowienia_znaków_granicznych.pdf
 O1F208_szkic_załącznik_do_protokołu_przyjęcia_granic_utrwalenia_znaków granicznych_wznowienia_znaków_granicznych.rtf
 O1F208_szkic_załącznik_do_protokołu_przyjęcia_granic_utrwalenia_znaków_granicznych_wznowienia_znaków_granicznych.pdf
 O1F209_zawiadomienie_o_czynnościach_podjętych_w_celu_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych.doc
 O1F209_zawiadomienie_o_czynnościach_podjętych_w_celu_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych.pdf
 O1F210_protokół_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych.doc
 O1F210_protokół_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych.pdf
 O1F211_wykaz_zmian_danych_ewidencyjnych.doc
 O1F211_wykaz_zmian_danych_ewidencyjnych.pdf
 O1F212_wyciąg_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych.doc
 O1F212_wyciąg_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych.pdf
 O1F213_Procedura_poświadczania_wyciągu_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych.doc
 O1F213_Procedura_poświadczania_wyciągu_z_wykazu_zmian_danych_ewidencyjnych.pdf
 O1F214_wykaz_obiektów_stanowiących_treść_mapy_zasadniczej.doc
 O1F214_wykaz_obiektów_stanowiących_treść_mapy_zasadniczej.pdf
 O1F215_wykaz_współrzędnych_punktów_granicznych.doc
 O1F215_wykaz_współrzędnych_punktów_granicznych.pdf
 O1F216_kartoteka_budynku.doc
 O1F216_kartoteka_budynku.pdf
 O1F217_rodzaje_budynków_klasyfikacja_wg_KŚT.rtf
 O1F217_rodzaje_budynków_klasyfikacja_wg_KŚT.pdf
 O1F300_zasady_opisywania_nośnika_danych_numerycznych.doc
 O1F300_zasady_opisywania_nośnika_danych_numerycznych.pdf
 O1F301_ lista_kodów_WEGA2010.xls
 O1F302_wzory_plików_wsadowych_format_wymiany_danych.doc
 O1F302_wzory_plików_wsadowych_format_wymiany_danych.pdf
 O1F303_słownik_atrybutu_obiektu_Budynek_funkcja_drugorzędna_GEO_INFO.dic
 O1F303_słownik_atrybutu_obiektu_Budynek_funkcja_drugorzędna_GEO_INFO.pdf
 O1F400_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości_rolnej_leśnej.doc
 O1F400_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości_rolnej_leśnej.pdf
 O1F401_mapa_do_zasiedzenia.doc
 O1F401_mapa_do_zasiedzenia.pdf
 O1F402_mapa_do_ustalenia_służebnosci_gruntowych.doc
 O1F402_mapa_do_ustalenia_służebnosci_gruntowych.pdf
 O1F403_mapa_do_zniesienia_współwłasności.doc
 O1F403_mapa_do_zniesienia_współwłasności.pdf
 O1F404_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości.doc
 O1F404_mapa_z_projektem_podziału_nieruchomości.pdf
 O1F405_mapa_z_inwentaryzacją_powykonawczą_budynku_budowli.doc
 O1F405_mapa_z_inwentaryzacją_powykonawczą_budynku_budowli.pdf
 O1F406_mapa_z_inwentaryzacją_sieci_uzbrojenia.doc
 O1F406_mapa_z_inwentaryzacją_sieci_uzbrojenia.pdf
 O1F407_mapa_do_celów_projektowych.doc
 O1F407_mapa_do_celów_projektowych.pdf
 O1F408_mapa_z_inwentaryzacją_zagospodarowania_działki_lub_terenu.doc
 O1F408_mapa_z_inwentaryzacją_zagospodarowania_działki_lub_terenu.pdf
 O1F500_przykładowe_wypełnienie_części_opisowej_map.doc
 O1F500_przykładowe_wypełnienie_części_opisowej_map.pdf
 O1F501_ przykłady_dodatkowych_inf_zamieszczanych_na_mapach_do_celów_proj_lub_mapach_do_celów_praw.doc
 O1F501_ przykłady_dodatkowych_inf_zamieszczanych_na_mapach_do_celów_proj_lub_mapach_do_celów_praw.pdf

Wytworzył informację:   Halina Szyngiera 
Data wytworzenia informacji:   2014-05-06 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2014-05-14 10:04:00 

© 2010-2014 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ