Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

 

OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH ORAZ KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (O1)


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (O1F200)
2. Wypełniony formularz zgłoszenia prac kartograficznych (O1F450)
3. Wypełniony formularz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych(O1F201)
4. Wypełniony formularz wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (O1F409).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Stawki podstawowe określone w tabelach nr 5,7-9,10,13-14,16 załącznika do ustawy.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1–16 załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.
- W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
- Opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli nośnik dostarczy wnioskodawca. 
- Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
6. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można na Sali Obsługi Klienta.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr...
8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.
Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt 7 zamieszczony jest również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Dział Udostępniania Danych Graficznych:
- przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 610,
- wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8 271 610,
- zamawianie i udostępnianie dodatkowych materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych – X piętro, pokoje 1007, 1008, 1011, 1014, Sala Obsługi Klienta,
- wydawanie uwierzytelnionych dokumentów – Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8 271 610.
2. Dział Weryfikacji Danych:
- przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych (O1F201) – X piętro, pokój 1016,

- przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (O1F409) - X piętro, pokój 1016.

Termin i sposób realizacji:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komórka prowadząca sprawę:
1. Dział Udostępniania Danych Graficznych,
2. Dział Weryfikacji Danych.

Tryb odwoławczy:
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów państwowego zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. W przypadku gdy stanowisko geodety nie zostanie uwzględnione wydaje się decyzję o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, od której służy odwołanie.

Uwagi:
1. Informacja telefoniczna: 61 8271 610.
2. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu na numer 61 8 230 201 albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: modgik@geopoz.poznan.pl.
3. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przesłane drogą elektroniczną (faksem lub mailem) należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu odbioru przygotowanych do zgłoszenia dokumentów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz (Dz. U. z 2015 r. poz. 542),
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917),
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 914),
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

Przykłady wypełniania formularzy i inne:
O1F502 Zgłoszenie prac geodezyjnych (.pdf 68 kB) 
O1F503 Dokument obliczenia opłaty (.pdf 65 kB) 
O1F504 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.pdf 57 kB)

Pobierz:
kartę informacyjną O1 (.pdf 360 kB)

Formularze i zalecenia MODGiK:

 O1F100_zalecenia MODGiK dla wykonania opracowań geodezyjnych 01_07_2015 (.doc 141kB)
 O1F100_zalecenia MODGiK dla wykonania opracowań geodezyjnych 01_07_2015 (.pdf 73 kB)
 O1F101 baza danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania (.pdf 223 kB)
 O1F102 dane numeryczne sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania (.pdf 457 kB)
 O1F103 dane numeryczne obiektów topograficznych miasta Poznania o szczegółowości zapewniajacej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 do 500 (.pdf 342 kB)
 O1F104 dane numeryczne szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej miasta Poznania (.pdf 281 kB)
 O1F105 dane numeryczne szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej miasta Poznania (.pdf 823 kB)
 O1F106 Infomacja o szczegółowej poziomej osnowie geodezyjnej miasta Poznania (.pdf 104 kB)
 O1F200_zgłoszenie prac geodezyjnych (.xls 157 kB)
 O1F201_zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych_kartograficznych MODGiK (.doc 29 kB)
 O1F201_zawiadomienie_o_wykonaniu_prac_geodezyjnych_kartograficznych_MODGiK (.pdf 51 kB)
 O1F409_wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.doc 36 kB)
 O1F409_wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (.pdf 51 kB)
 O1F450_zgłoszenie pracy kartograficznej (.xls 118 kB)

Wytworzył informację:   Halina Szyngiera 
Data wytworzenia informacji:   2015-04-27 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2015-06-18 09:56:09 

© 2010-2016 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ