Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI (A4)


Wymagane dokumenty:
1.      Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.
2.      Załączniki:
·        aktualny odpis z księgi wieczystej
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 60-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845. Możliwe jest również dokonanie zapłaty opłaty skarbowej u inkasentów.

Termin i sposób realizacji:
Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletu dokumentów wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
Z czynności ustalenia przebiegu granic wyznaczony geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.
Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron.
W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

Podstawa prawna:
Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Ministrów administracji oraz Rolnictwa Ministrów Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),
§ 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zmianami

Tryb odwoławczy:
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi, w trybie art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Uwagi:
 Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.
Organ prowadzący postępowanie wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.
 Koszty postępowania ponoszą strony.

KARTA INFORMACYJNA: pobierz

 


Wytworzył informację:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2014-02-27 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2014-02-28 11:49:05 

© 2010-2014 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ